Privacyverklaring

Jouw persoonsgegevens en jouw privacy in onze huisartspraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De huisartspraktijk

In onze huisartspraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om je medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartspraktijk

Praktijk Hart van Haarlem is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Jouw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  – voor zorgverlening
  – voor doelmatig beheer en beleid
  – voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door jouw zorgverlener en ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Praktijk Hart van Haarlem hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonsgegevens.
 • Jouw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van jouw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Jouw rechten als betrokkene

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van je verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kunt je dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Praktijk Hart van Haarlem. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

Je moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. Je helpt ons met het opzoeken van jouw dossier en het beschermen van jouw privacy als je het formulier zo volledig mogelijk invult. De door jou ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Praktijk Hart van Haarlem is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien je er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kun je dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeld je de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Praktijk Hart van Haarlem hebben de verplichting vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van jouw persoonsgegevens jou uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de behandelend arts).

Uitwisseling gegevens

Praktijk Hart van Haarlem wisselt, nadat je hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Ben je ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten je op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met jouw apotheek en jouw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan je heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van jouw dossier

Als je een nieuwe arts/zorgverlener kiest, is het belangrijk dat jouw nieuwe arts/zorgverlener op de hoogte is van jouw medische geschiedenis. Jouw medische geschiedenis staat in jouw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat jouw oude arts/zorgverlener het dossier overdraagt aan jouw nieuwe arts/zorgverlener. De oude arts/zorgverlener doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat je jouw oude arts/zorgverlener hebt gevraagd het dossier over te dragen aan jouw nieuwe arts/zorgverlener.

Jouw medisch dossier wordt dan door jouw arts/zorgverlener persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. Je kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heb je altijd recht op inzage in jouw dossier en op een kopie van jouw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe arts/zorgverlener worden overgedragen. Beide artsen/zorgverleners moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met jouw medische gegevens? Dan gaat jouw arts/zorgverlener hierover graag met je in gesprek.

Lisa Dijckmeester, huisarts
Sallo Spetter, huisarts

juni 2019